Hủy

Phải lại Tin tức

  • 05/09/2013 - 14:23

    Ngân hàng trung ương là của ai?

    Ngân hàng trung ương có thể hoạt động thuần vì mục đích hỗ trợ hệ thống ngân hàng hoặc để hỗ trợ kinh tế vĩ mô.