Hủy

Sách tinh thần Tin tức

Mặt dày, tâm đen

Mặt dày, tâm đen

Tìm ra mẫu hình mình thật sự muốn trở thành và gạt bỏ những tiêu chuẩn độc đoán để sống thật với những khát vọng của bản thân.

  • 15/05/2018 - 09:34

    Sách của người tu

    Thị trường “sách của người tu” tại việt Nam chưa bao giờ nhộn nhịp như hiện nay.
  • 21/11/2014 - 08:17

    Chính sách tinh giản biên chế

    Chính phủ vừa ban hành Nghị định nêu rõ những người đang trong thời gian ốm; đang mang thai, nghỉ thai sản... chưa thuộc trường hợp xem xét tinh giản biên chế.
XOR, XOR Việt Nam