Hủy

Thay doi Tin tức

Change: Lãnh đạo sự thay đổi

Change: Lãnh đạo sự thay đổi

Tác phẩm mới nhất của tác giả kinh điển John Kotte nói về cách thức để đạt được những thành quả vượt bậc trong thời đại đầy bất trắc và biến động.

Người Tiên Phong