Hủy

Thẻ Ngoại kiều Tin tức

Người Việt bốn phương (số 595)

Người Việt bốn phương (số 595)

Hoạt động kiều bào cần đẩy mạnh các hoạt động thu hút sự quan tâm, tạo sự gắn bó, liên kết thường xuyên giữa các thành viên.