Hủy

Thống nhất chủ trương Tin tức

  • 15/03/2013 - 08:21

    DHI quyết định giải thể

    DHI thua lỗ 2 năm 2011 và 2012. Công ty dự tính, nếu tiếp tục hoạt động, sẽ thua lỗ thêm và mất dần vốn của cổ đông.