Hủy

Thuyết minh Tin tức

  • 04/03/2013 - 07:49

    VNC vượt kế hoạch kinh doanh 2012

    Kết thúc năm 2012 VNC vượt 11% so với chỉ tiêu của ĐHCĐ giao phó. Doanh thu đạt 240 tỷ đồng, lợi nhuận 25,5 tỷ đồng.