Hủy

Tra dan Tin tức

Người Việt bốn phương (số 625)

Người Việt bốn phương (số 625)

Bộ Ngoại giao có phương án điều tra dân số riêng cho các cán bộ, nhân viên và thân nhân, người đi theo thành viên cơ quan đại diện ở nước ngoài.