Hủy

Từ bỏ mục tiêu Tin tức

  • 13/06/2012 - 10:43

    GDP cả năm 2012 có thể đạt 5,5 - 6%

    Với các giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp và thị trường, tốc độ tăng giá cả cuối năm lạm phát dưới 10%, thậm chí thấp hơn (7-8%).