Hủy

Vô hình Tin tức

Đừng xem nhẹ tài sản vô hình!

Đừng xem nhẹ tài sản vô hình!

Yếu tố tạo nên sự khác biệt về giá trị một công ty không còn nằm ở quy mô các tài sản hữu hình, mà nằm ở các tài sản vô hình.

  • 14/04/2013 - 01:18

    Quý cô độc thân vỡ mộng

    Dường như đàn ông bây giờ ai cũng thẳng thừng yêu cầu người phụ nữ mà anh ta đang hẹn hò phải chia nửa hoá đơn bữa tối trong nhà hàng!