Hủy

Gây ảnh hưởng Tin tức

  • 17/09/2012 - 10:31

    GBS đang tập trung trả nợ

    Theo Chủ tịch GBS, công ty vẫn kiểm soát được tình trạng và việc VSD đình chỉ tạm thời hoạt động lưu ký không gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến GBS.
XOR, XOR Việt Nam