Hủy

Không gian làm việc Tin tức

  • 11/02/2018 - 22:49

    Nghĩ lại về văn phòng mở

    Dù đang là xu hướng nhưng trong các văn phòng mở, nghiên cứu đã chỉ ra rằng các công ty có năng suất làm việc giảm 15%,
Người Tiên Phong