Hủy
Kinh Doanh

Giảm phí lưu ký chứng khoán từ tháng 2/2013

Thứ Tư | 06/02/2013 09:26

Mức phí lưu ký giảm từ 0,5 đồng/cổ phiếu, chứng chỉ quỹ/tháng xuống còn 0,4 đồng/cổ phiếu, chứng chỉ quỹ/tháng.
 
Theo quy định tại Quyết định số 53/QĐ-UBCK sửa đổi, bổ sung của Hướng dẫn thực hiện thu, nộp và sử dụng phí hoạt động chứng khoán áp dụng tại các Sở Giao dịch chứng khoán và Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam vừa được Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) ký và chính thức thực hiện từ tháng 2/2013, trường hợp các thành viên giao dịch không đủ khả năng nộp các khoản phí theo quy định có thể xem xét để gia hạn thời gian nộp phí.

Tuy nhiên, sau thời gian gia hạn nếu công ty chứng khoán vẫn không nộp phí, Sở Giao dịch chứng khoán xem xét để chấm dứt tư cách thành viên bắt buộc theo quy định tại Quy chế thành viên.

Giảm phí lưu ký

Một trong những điều mà nhà đầu tư, công ty chứng khoán mong mỏi nhất đó là giảm phí lưu ký chứng khoán đã được UBCKNN thực hiện ngay trong tháng 2 này. Theo đó, mức phí lưu ký từ 0,5 đồng/cổ phiếu, chứng chỉ quỹ/tháng xuống còn 0,4 đồng/cổ phiếu, chứng chỉ quỹ/tháng.

Bên cạnh đó, với các thành viên giao dịch đã ngừng giao dịch để chấm dứt tư cách thành viên thì không phải nộp các khoản phí thường niên các năm tiếp theo; Đối với trường hợp có Quyết định chấm dứt tư cách thành viên trong năm và đã đóng các khoản phí thường niên từ đầu năm theo quy định sẽ được hoàn lại các khoản phí thường niên được tính theo số tháng kể từ thời điểm Sở Giao dịch chứng khoán ra Thông báo ngừng giao dịch để chấm dứt tư cách thành viên đến cuối năm.

 Năm 2013, UBCKNN sẽ cải cách nhiều quy định nhằm hỗ trợ nhà đầu tư và thị trường chứng khoán.
Năm 2013, UBCKNN sẽ cải cách nhiều quy định nhằm hỗ trợ
nhà đầu tư và thị trường chứng khoán.

Với thành viên giao dịch bị đình chỉ hoạt động giao dịch do bị UBCKNN đình chỉ hoạt động, Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam đình chỉ hoạt động thanh toán bù trừ chứng khoán, vi phạm các quy định tại Quy chế thành viên của Sở Giao dịch chứng khoán… thì việc thu và hoàn trả các khoản phí thường niên được thực hiện như sau: Các Sở Giao dịch chứng khoán không phải hoàn trả phí thường niên cho các công ty chứng khoán trong thời gian bị đình chỉ hoạt động giao dịch. Nếu việc đình chỉ hoạt động giao dịch kéo dài sang năm tiếp theo thì công ty chứng khoán vẫn phải đóng đủ các loại phí thường niên vào trước ngày 31/1 của năm tiếp theo như quy định.

Nếu đang trong thời gian bị đình chỉ hoạt động giao dịch mà công ty chứng khoán tự nguyện/bị bắt buộc chấm dứt tư cách thành viên thì việc thu/hoàn phí thường niên sẽ được áp dụng theo nguyên tắc thu và hoàn trả các khoản phí thường niên trong trường hợp chấm dứt tư cách thành viên như trên.

Đối với các trường hợp ngừng kết nối trực tuyến khác ngoài trường hợp ngừng kết nối giao dịch trực tuyến để chấm dứt tư cách thành viên, các Sở Giao dịch chứng khoán vẫn thực hiện thu và không hoàn trả phí duy trì kết nối trực tuyến định kỳ hàng năm. Phí quản lý thành viên được tính là phí thu đối với các thành viên giao dịch của Sở Giao dịch chứng khoán nói chung chứ không thu theo tư cách thành viên của từng loại thị trường riêng biệt.

Trường hợp tổ chức niêm yết trái phiếu thực hiện niêm yết nhiều mã trái phiếu trên cùng một Sở Giao dịch chứng khoán thì phí quản lý niêm yết tính trên từng mã trái phiếu. Với những trường hợp chứng khoán có Quyết định niêm yết lần đầu, nhưng trong thời hạn 3 tháng Công ty không thực hiện đăng ký giao dịch, chứng khoán sẽ bị hủy niêm yết theo quy định thì doanh nghiệp niêm yết sẽ không được hoàn trả lại phí đăng ký niêm yết lần đầu. Nếu Sở Giao dịch chứng khoán đã thu phí quản lý niêm yết hàng năm thì hoàn trả lại phí quản lý niêm yết hàng năm cho tổ chức niêm yết kể từ tháng sau thời điểm Sở Giao dịch chứng khoán ra Quyết định hủy niêm yết.

Linh hoạt mức phí chuyển đổi trái phiếu doanh nghiệp sang cổ phiếu

Ngoài ra, mức phí quản lý niêm yết hàng năm đối với trường hợp trái phiếu doanh nghiệp chuyển đổi sang cổ phiếu khi doanh nghiệp thực hiện hủy niêm yết từng phần hoặc toàn bộ để chuyển đổi sang cổ phiếu, hoặc khi tổ chức niêm yết bị hủy niêm yết theo quy định cũng được “cởi trói”.

Nếu Sở Giao dịch chứng khoán đã thu phí quản lý niêm yết hàng năm thì tính toán lại mức phí quản lý niêm yết thực thu để hoàn trả lại phí quản lý niêm yết hàng năm cho tổ chức niêm yết. Trường hợp hủy niêm yết từng phần, mức phí quản lý niêm yết thực thu được tính theo giá trị niêm yết cũ từ đầu năm đến thời điểm Sở Giao dịch chứng khoán ra Quyết định thay đổi niêm yết và tính theo giá trị niêm yết còn lại sau khi thực hiện thay đổi niêm yết kể từ tháng sau tháng Sở Giao dịch chứng khoán ra Quyết định thay đổi niêm yết đến cuối năm.

Trường hợp hủy niêm yết đối với toàn bộ số lượng chứng khoán niêm yết, mức phí thực thu được tính từ đầu năm đến hết tháng Sở Giao dịch chứng khoán ra Quyết định hủy niêm yết.

Ví dụ: Ngày 28/7/2013, Sở Giao dịch chứng khoán ra Quyết định Tổ chức A có tổng giá trị trái phiếu đang niêm yết là 180 tỷ đồng thực hiện hủy niêm yết 120 tỷ đồng để chuyển sang cổ phiếu thì số phí quản lý niêm yết trái phiếu thực tế mà tổ chức A phải nộp là: 20 triệu đồng x 7/12 + 15 triệu đồng x 5/12.

Như vậy, số phí mà Sở Giao dịch chứng khoán đã thu từ đầu năm là 20 triệu đồng trên giá trị niêm yết là 180 tỷ đồng thì Sở Giao dịch chứng khoán hoàn trả phí là 20 triệu đồng trừ đi số phí đã tính ở trên cho Tổ chức A.

Nguồn Báo Hải QuanCập nhật tin Đầu Tư, Bất Động Sản, tin nhanh kinh tế chứng khoán, kiến thức Doanh Nghiệp tại Fanpage.

Tin cùng chuyên mục

Tin nổi bật trong ngày

Tin mới