Hủy

Mía đường biên hòa Tin tức

SBT chia cổ tức 8% bằng tiền

SBT chia cổ tức 8% bằng tiền

Thành Thành Công Biên Hòa (SBT) sẽ chia cổ tức niên độ 2017-2018 là 14%vốn điều lệ, với 6% bằng cổ phiếu và 8% bằng tiền.