Hủy

Tình huống Tin tức

Luật Sát na & FDNM

Luật Sát na & FDNM

Khi đại dịch xảy ra, chúng ta càng nhìn rõ hơn sự mạnh mẽ của bốn chiều hướng sống trong xã hội: FDNM.

Người Tiên Phong