Hủy
Kinh Doanh

Mở rộng phạm vi chuyển đổi đơn vị sự nghiệp thành công ty cổ phần

Thứ Bảy | 03/01/2015 14:58

Đây là một trong những nội dung tại Nghị quyết phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 12/2014 vừa được Chính phủ ban hành.
 

Chính phủ vừa công bố Nghị quyết phiên họp thường kỳ tháng 12/2014 đánh giá về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp nhà nước, tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước năm 2014 và nhiệm vụ năm 2015.

Theo đó, trong bối cảnh tình hình kinh tế - xã hội còn nhiều khó khăn, doanh nghiệp Nhà nước (DNNN) đã có nhiều cố gắng thực hiện nhiệm vụ được giao, hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh và năng lực cạnh tranh của DNNN, nhất là các tập đoàn, tổng công ty vẫn được duy trì, bảo toàn và phát triển vốn nhà nước, góp phần ổn định kinh tế vĩ mô và tăng trưởng kinh tế. Tuy nhiên, một số cơ chế, chính sách chưa được sửa đổi, ban hành kịp thời. Số doanh nghiệp cổ phần hóa, thoái vốn còn chưa đạt kế hoạch đề ra. Một số Bộ, địa phương, tập đoàn, tổng công ty chưa triển khai quyết liệt kế hoạch cổ phần hóa, thoái vốn đã được phê duyệt. 

Tuy nhiên, nhiều DNNN chậm đổi mới, không nắm bắt kịp thời nhu cầu phát triển thị trường, xu thế hội nhập, chưa quản lý, giám sát được các nguồn lực được giao dẫn đến hiệu quả và sức cạnh tranh thấp.

Để tăng cường giám sát, kiểm tra việc đầu tư, quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp, khắc phục và chấn chỉnh việc doanh nghiệp sử dụng vốn, tài sản đầu tư vào sản xuất kinh doanh dàn trải, không đúng mục tiêu, chiến lược và để bảo đảm công khai, minh bạch, Chính phủ yêu cầu các Bộ, cơ quan trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ được giao có trách nhiệm xây dựng, trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành các văn bản quy định chi tiết các Luật có liên quan mới được Quốc hội khóa XIII thông qua tại kỳ họp thứ 8. Các DNNN cần triển khai quyết liệt việc tái cơ cấu doanh nghiệp theo đề án đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt; xây dựng và thường xuyên kiểm tra, giám sát việc tiết giảm chi phí, hạ giá thành sản phẩm nhằm gia tăng lợi nhuận.

Tái cơ cấu DNNN nhiều chuyển biến tích cực

Năm 2014, công tác tái cơ cấu DNNN có nhiều chuyển biến tích cực. Các cơ chế, chính sách về đổi mới tổ chức, hoạt động và quản lý, sắp xếp, cổ phần hóa đã được ban hành tương đối đầy đủ, đồng bộ, tạo khung pháp lý thuận lợi cho việc triển khai thực hiện. Số doanh nghiệp sắp xếp, cổ phần hóa và thoái số vốn Nhà nước đạt cao so với 2013, tạo tiền đề quan trọng để hoàn thành kế hoạch, sắp xếp, cổ phần hóa giai đoạn 2014 - 2015. 

Để tiếp tục đẩy mạnh tái cơ cấu doanh nghiệp Nhà nước, phấn đấu hoàn thành kế hoạch sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp Nhà nước đến năm 2015, Chính phủ yêu cầu các bộ, ngành, địa phương, tập đoàn kinh tế, tổng công ty Nhà nước chỉ đạo quyết liệt hơn nữa để đạt kế hoạch đã đề ra, đặc biệt là cổ phần hoá, thoái vốn Nhà nước. Căn cứ tiêu chí, danh mục phân loại doanh nghiệp Nhà nước, rà soát, bổ sung doanh nghiệp cần cổ phần hoá, thoái vốn Nhà nước sau năm 2015 trong quý I năm 2015, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt để thực hiện.

Các Bộ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, tập đoàn kinh tế, tổng công ty Nhà nước có công ty nông, lâm nghiệp chỉ đạo các công ty rà soát chức năng, nhiệm vụ, xây dựng phương án tổng thể sắp xếp, báo cáo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để thẩm định, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Ban Chỉ đạo đổi mới và phát triển doanh nghiệp cùng các cơ quan liên quan đánh giá toàn diện công tác tái cơ cấu doanh nghiệp Nhà nước giai đoạn 2011-2015 trong quý IV năm 2015.

Mở rộng phạm vi chuyển đổi đơn vị sự nghiệp công lập thành công ty cổ phần

Về việc chuyển đơn vị sự nghiệp công lập thành công ty cổ phần, Chính phủ thống nhất mở rộng phạm vi chuyển đổi các đơn vị sự nghiệp công lập có đủ điều kiện thành công ty cổ phần. Trong đó, cần chú ý đặc thù và có loại hình phù hợp đối với các đơn vị thuộc lĩnh vực y tế, giáo dục, đào tạo.

Có chính sách ưu đãi hơn cho người lao động là các chuyên gia giỏi, có trình độ chuyên môn nghiệp vụ cao, chủ đề tài nghiên cứu khoa học, có bằng phát minh sáng chế đã được áp dụng, đang làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập chuyển đổi. 

Có quy định đặc thù về xác định giá trị doanh nghiệp, không tính giá trị thương hiệu và tiềm năng phát triển vào giá trị đơn vị sự nghiệp công lập khi thực hiện chuyển đổi để khuyến khích các đơn vị sự nghiệp công lập chuyển thành công ty cổ phần.

Chính phủ giao Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Văn phòng Chính phủ và các cơ quan liên quan tiếp thu ý kiến của các thành viên Chính phủ hoàn thiện dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về chuyển đơn vị sự nghiệp công lập thành công ty cổ phần, trình Thủ tướng ký ban hành trong quý I/2015.

Bước sang năm 2015 là năm cuối thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2011 - 2015, Chính phủ yêu cầu các Bộ trưởng, thủ trưởng các cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, khắc phục những hạn chế, yếu kém; tranh thủ những yếu tố thuận lợi, khắc phục khó khăn, vượt qua thách thức, chủ động bám sát Nghị quyết của TW, Quốc hội, Chính phủ khẩn trương xây dựng, ban hành và triển khai chương trình, kế hoạch hành động cụ thể.

Tập trung chỉ đạo, điều hành quyết liệt, đồng bộ bằng các giải pháp cụ thể để triển khai thực hiện Nghị quyết của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2015 ngay từ đầu năm với tinh thần trách nhiệm cao nhất, phấn đấu hoàn thành các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2015, nỗ lực thực hiện ở mức cao nhất các mục tiêu, chỉ tiêu của Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2011 - 2015.

Nguồn DVO


Cập nhật tin Đầu Tư, Bất Động Sản, tin nhanh kinh tế chứng khoán, kiến thức Doanh Nghiệp tại Fanpage.

Tin cùng chuyên mục

Tin nổi bật trong ngày

Tin mới