Hủy
Kinh Doanh

4 công ty chứng khoán nhỏ báo lỗ quý II

Thứ Tư | 16/07/2014 09:47

Đó là chứng khoán Beta, Sen Vàng, Euro Capital và STSC.
 
Chứng khoán Beta lỗ 2,44 tỷ đồng

Mức lỗ này của CTCP Chứng khoán Beta thấp hơn nhiều so với khoản lỗ 8,42 tỷ đồng cùng kỳ năm 2013. Điểm đáng chú ý là việc lỗ ít hơn này lại bắt nguồn từ việc nguồn thu của công ty eo hẹp và chi phí phát sinh cũng ít đi. Cụ thể:

Doanh thu quý II đạt hơn 9,5 tỷ đồng, giảm 87% so với cùng kỳ chủ yếu do doanh thu khác giảm mạnh từ 68,3 tỷ đồng xuống 8,6 tỷ đồng.

Giải trình nguyên nhân doanh thu khác giảm, Beta cho biết chủ yếu là do doanh thu hợp tác đầu tư chứng khoán chưa niêm yết giảm mà nguyên nhân là do Công ty đang xử lý giảm các hợp đồng hợp tác đầu tư cổ phiếu chưa niêm yết.

Cùng với sự sụt giảm doanh thu, chi phí hoạt động kinh doanh giảm từ 72 tỷ đồng xuống 8,7 tỷ đồng do chi phí lãi vay giảm.

Luỹ kế 6 tháng đầu năm 2014, chứng khoán Beta lãi 2,2 tỷ đồng. Cùng kỳ năm 2013, Công ty lỗ 6,2 tỷ đồng cùng kỳ năm 2013.

Đáng chú ý là khoản phải thu khác của Beta giảm từ 609 tỷ đồng tại thời điểm đầu năm xuống 263 tỷ đồng tại ngày 30/6/2014. Phải thu khác giảm mạnh chủ yếu do công ty giảm được 328 tỷ đồng hợp tác đầu tư chứng khoán chưa niêm yết.

Chứng khoán Sen Vàng lỗ 1,6 tỷ đồng

Trong quý II, doanh thu thuần của CTCP chứng khoán Sen Vàng (GLS) đạt 2 tỷ đồng, giảm 25% so với cùng kỳ năm ngoái. Lợi nhuận gộp đạt 1 tỷ đồng, giảm 67,7%.

Lợi nhuận sau thuế là âm 1,7 tỷ đồng trong khi cùng kỳ lãi 104 triệu đồng.

Lý giải nguyên nhân thu lỗ, GLS cho biết quý II/2014, Công ty phải trích lập một khoản dự phòng hơn 1 tỷ đồng trong khi quý II năm ngoái, công ty có khoản hoàn nhập dự phòng hơn 500 triệu đồng.

Lũy kế 6 tháng đầu năm 2014, công ty lỗ 1,6 tỷ đồng, xấp xỉ khoản lỗ 1,5 tỷ đồng nửa đầu năm 2013. Chứng khoán Euro Capital lỗ 873 triệu đồng
Doanh thu thuần quý II/2014 của CTCP Chứng khoán Euro Capital (ECC) đạt 3,5 tỷ đồng, tăng 52% so với cùng kỳ năm ngoái. Doanh thu chủ yếu đến từ các hoạt động khác, chiếm 77% tổng doanh thu của ECC.

Chi phí hoạt động kinh doanh quý II là hơn 3 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ Công ty được hoàn nhập gần 1 tỷ đồng.

ECC giải trình nguyên nhân tăng là do thực hiện bán chứng khoán tự doanh OTC trong khi quý II năm ngoái, ECC thực hiện hoàn nhập dự phòng 4 tỷ đồng từ chứng khoán OTC.

Ngoài ra, lãi suất tiền gửi ngân hàng quý này giảm so với cùng kỳ năm trước dẫn đến lợi nhuận toàn quý giảm.

ECC lỗ sau thuế 873 triệu đồng. Lũy kế 6 tháng đầu năm 2014, ECC lãi 9,7 tỷ đồng sau thuế, tăng 36,6% so với 6 tháng đầu năm ngoái.

Tính đến 30/6/2014, tiền và các khoản tương đương tiền tăng từ 37 tỷ đồng vào đầu kỳ lên 80 tỷ đồng vào cuối kỳ trong khi phải thu ngắn hạn giảm từ 73 tỷ đồng xuống 12 tỷ đồng.

Chứng khoán STSC lỗ 278 triệu đồng

Theo báo cáo tài chính quý II/2014 của CTCP Chứng khoán STSC, doanh thu thuần đạt 3,7 tỷ đồng, giảm 76,4% so với cùng kỳ năm trước.

Doanh thu giảm chủ yếu do doanh thu hoạt động đầu tư giảm từ 14 tỷ đồng xuống 551 triệu đồng do điều chỉnh lãi suất khoản phải thu từ hoạt động repo.

Chi phí quản lý giảm mạnh từ 10,4 tỷ đồng xuống 1,3 tỷ đồng, do xử láy các khoản phải thu nên không dự phòng.

Quý II/2014, STSC lỗ 278 triệu đồng và lũy kế 6 tháng đầu năm lỗ 849 triệu đồng sau thuế trong khi 6 tháng đầu 2013, công ty vẫn lãi 1,5 tỷ đồng.

Nguồn Theo DVO

Cập nhật tin Đầu Tư, Bất Động Sản, tin nhanh kinh tế chứng khoán, kiến thức Doanh Nghiệp tại Fanpage.

Tin cùng chuyên mục

Tin nổi bật trong ngày

Tin mới

Công Nghệ

CEO