Hủy
Kinh Doanh

Ban kiểm soát sẽ giám sát hoạt động của VAMC

Thứ Năm | 13/02/2014 12:15

Ban kiểm soát có nhiệm vụ kiểm tra, kiểm soát, giám sát hoạt động của VAMC.
 

Thống đốc Ngân hàng Nhà nước (NHNN) Nguyễn Văn Bình vừa có Quyết định số 169/QĐ-NHNN về Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty Quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng Việt Nam (VAMC).

Theo Quy chế hoạt động, Ban kiểm soát có nhiệm vụ kiểm tra, kiểm soát, giám sát hoạt động của VAMC, phát hiện và kiến nghị, đề xuất cấp có thẩm quyền xử lý rủi ro, vi phạm pháp luật, quy định nội bộ, điều lệ VAMC và nghị quyết, quyết định của NHNN, Hội đồng thành viên.

Ban kiểm soát giám sát hội đồng thành viên, tổng giám đốc trong việc quản lý, điều hành VAMC; Thẩm định báo cáo tình hình hoạt động, báo cáo tài chính hàng năm và 6 tháng của VAMC, báo cáo lên NHNN; thực hiện thẩm định việc xác định quỹ tiền lương thực hiện để báo cáo NHNN.

Ban kiểm soát củaVAMC có không quá 3 thành viên gồm Trưởng ban và thành viên Ban kiểm soát làm việc theo chế độ chuyên trách. Nhiệm kỳ của Ban kiểm soát là 3 năm, trong thời gian đó các thành viên và trưởng ban không đồng thời giữ chức vụ quản lý, điều hành của VAMC.

Thống đốc NHNN có quyền bổ nhiệm, miễn nhiệm Trưởng ban và các thành viên Ban kiểm soát. Thành viên Ban kiểm soát có thể được bổ nhiệm lại với số nhiệm kỳ không hạn chế nếu hoàn thành nhiệm vụ và đáp ứng được tiêu chuẩn, điều kiện của thành viên Ban kiểm soát.

Quy chế này có các Chương, Điều, Khoản quy định cụ thể, chi tiết về tiêu chuẩn, điều kiện, chế độ hoạt động, tổ chức, nhiệm vụ, trách nhiệm, quyền hạn, nghĩa vụ, cơ chế hoạt động của Ban kiểm soát và mối quan hệ của Ban kiểm soát với các cá nhân, tổ chức có liên quan của Công ty VAMC…

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 11/2/2014. Việc sửa đổi, bổ sung, thay thế Quy chế này do Ban kiểm soát đề nghị, trình đại diện Chủ sở hữu (Ngân hàng Nhà nước) quyết định./.

Nguồn vov.vn


Cập nhật tin Đầu Tư, Bất Động Sản, tin nhanh kinh tế chứng khoán, kiến thức Doanh Nghiệp tại Fanpage.

Tin cùng chuyên mục

Tin nổi bật trong ngày

Tin mới

Người Tiên Phong