Hủy
Kinh Doanh

Thông tư 123: Doanh nghiệp muốn nới room phải được cổ đông thông qua

Thứ Năm | 20/08/2015 14:19

Việc bổ sung Điều lệ công ty về tỷ lệ sở hữu nước ngoài được thực hiện bằng cách triệu tập họp hoặc lấy ý kiến ĐHĐCĐ bằng văn bản.
 

Ngày 19/8/2015, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 123/2015/TT-BTC hướng dẫn hoạt động giao dịch, đầu tư chứng khoán và tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài trên thị trường chứng khoán Việt Nam.

Theo quy định tại Điều 11, Chương IV về tỷ lệ sở hữu nước ngoài trên thị trường chứng khoán Việt Nam, doanh nghiệp có trách nhiệm xác định ngành, nghề đầu tư kinh doanh và tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại công ty.

Doanh nghiệp không bị hạn chế tỷ lệ sở hữu nước ngoài theo quy định khi muốn hạn chế tỷ lệ sở hữu nước ngoài thực tế thì phải quy định rõ tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại Điều lệ công ty.

Việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty được thực hiện bằng cách triệu tập họp hoặc lấy ý kiến Đại hội đồng cổ đông bằng văn bản theo quy định.

Trong trường hợp tỷ lệ sở hữu nước ngoài thực tế vượt mức tối đa quy định, doanh nghiệp và các tổ chức, cá nhân có liên quan phải bảo đảm không làm tăng tỷ lệ sở hữu nước ngoài tại công ty.

Theo thông tin tại Hội thảo triển khai Nghị định 60 do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước tổ chức, danh mục ngành nghề kinh doanh có điều kiện đang được Bộ Kế hoạch Đầu tư soạn thảo và chưa rõ thời điểm ban hành. Duy chỉ có nhóm công ty chứng khoán và quản lý quỹ là đối tượng duy nhất được nới room sau ngày 1/9.

Thông tư 123 thay thế Thông tư số 213/2012/TT-BTC ngày 06/12/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn hoạt động của nhà đầu tư nước ngoài trên thị trường chứng khoán Việt Nam.

Thông tư có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 10 năm 2015.

Trường Văn


Cập nhật tin Đầu Tư, Bất Động Sản, tin nhanh kinh tế chứng khoán, kiến thức Doanh Nghiệp tại Fanpage.

Tin cùng chuyên mục

Tin nổi bật trong ngày

Tin mới

Người Tiên Phong