Hủy
Kinh Doanh

NHNN yêu cầu đánh giá lại thực trạng nợ xấu

Thứ Tư | 13/11/2013 15:24

NHNN yêu cầu các TCTD rà soát, thống kê, đánh giá thực trạng các khoản cho vay trả lãi vay bên cạnh đề xuất các giải pháp xử lý nợ xấu.
 
Ngày 12/11/2013, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước (NHNN) đã ban hành văn bản số 8421/NHNN-TTGSNH về việc triển khai thực hiện Quyết định số 843/QĐ-TTg ngày 31/5/2013 của Thủ tướng Chính phủ.

Theo đó, để triển khai các chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Quyết định số 843/QĐ-TTg ngày 31/5/2013 phê duyệt "Đề án xử lý nợ xấu của hệ thống các tổ chức tín dụng" và Đề án "Thành lập Công ty Quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng Việt Nam", NHNN yêu cầu các tổ chức tín dụng (TCTD) triển khai các nội dung sau:

Xây dựng và triển khai Kế hoạch xử lý nợ xấu, nâng cao chất lượng tín dụng giai đoạn 2013-2015 (là một phần của Phương án tổng thể cơ cấu lại TCTD) để thực hiện Quyết định số 254/QĐ-TTg ngày 01/3/2012 (Quyết định 254) và Quyết định số 843/QĐ-TTg ngày 31/5/2013 (Quyết định 843) của Thủ tướng Chính phủ. Trong đó bao gồm các nội dung chính:

Một là, mục tiêu xử lý nợ xấu, nâng cao chất lượng tín dụng là phấn đấu đến cuối năm 2015 xử lý được cơ bản số nợ xấu hiện nay, kiểm soát có hiệu quả và nâng cao chất lượng tín dụng, góp phần thực hiện thành công mục tiêu của Đề án "Cơ cấu lại hệ thống các TCTD giai đoạn 2011-2015" ban hành theo Quyết định 254 của Thủ tướng Chính phủ và "Đề án xử lý nợ xấu của hệ thống TCTD" ban hành theo Quyết định 843 của Thủ tướng Chính phủ.

Hai là, đánh giá thực trạng nợ xấu, chất lượng tín dụng của TCTD trong hai năm 2011, 2012 và 6 tháng đầu năm 2013 theo các tiêu chí: Thực hiện đánh giá thực trạng nợ xấu, chất lượng tín dụng bao gồm các khoản nợ xấu:

Nợ xấu cấp tín dụng, nợ xấu mua trái phiếu doanh nghiệp và ủy thác mua trái phiếu, cấp tín dụng; giá trị tài sản bảo đảm, số tiền trích lập dự phòng rủi ro cụ thể tương ứng với từng loại hình;

Nợ xấu phân loại theo nhóm nợ, giá trị tài sản bảo đảm và số tiền trích lập dự phòng rủi ro cụ thể tương ứng với từng nhóm nợ;

Nợ xấu phân loại theo tài sản bảo đảm (bất động sản, bất động sản hình thành trong tương lai, hàng hóa, tài sản bảo đảm khác), nợ xấu không có tài sản bảo đảm;

Nợ xấu phân loại theo đối tượng khách hàng tổ chức (doanh nghiệp nhà nước, gồm nợ xấu của tập đoàn kinh tế nhà nước và doanh nghiệp khác), cá nhân, hộ gia đình;

Nợ xấu phân loại theo ngành nghề;

Nợ xấu phát sinh theo công ty con, sở giao dịch, chi nhánh, đơn vị trực thuộc TCTD;

Thực hiện phân tích, đánh giá số liệu nợ xấu, cơ cấu nợ xấu vào thời điểm 30/6/2013 trong các trường hợp sau:

Nợ xấu xác định theo Quyết định số 493/2005/QĐ-NHNN ngày 22/4/2005 và Quyết định số 18/2007/QĐ-NHNN ngày 25/4/2007 nhưng không áp dụng Quyết định số 780/QĐ-NHNN ngày 23/4/2012 của Thống đốc NHNN.

Nợ xấu được xác định theo quy định tại Thông tư số 02/2013/TT-NHNN ngày 21/01/2013 của Thống đốc NHNN (Thông tư 02) quy định về phân loại tài sản có, mức trích, phương pháp trích lập dự phòng rủi ro và việc sử dụng dự phòng để xử lý rủi ro trong hoạt động của TCTD, chi nhánh ngân hàng nước ngoài.

Thực hiện rà soát, thống kê, đánh giá thực trạng các khoản cho vay trả lãi vay ngân hàng, bao gồm:

Nợ lãi đến hạn khách hàng không trả được tính vào nợ gốc của khoản vay, trong đó báo cáo rõ tổng dư nợ của các khoản nợ này đang được phân loại ở nhóm 1, 2 và các nhóm nợ khác.

Cho vay để trả lãi.

TCTD cần đánh giá đúng mức độ rủi ro của các khoản vay nói trên, thực trạng tài chính, sản xuất kinh doanh của khách hàng liên quan đến các khoản vay này.
Ba là, đề xuất các giải pháp để xử lý nợ xấu dự tính theo quy định tại Thông tư 02, trong đó có các nội dung:

Đề xuất các giải pháp xử lý nợ xấu phù hợp với quy định tại Quyết định 843, chỉ tiêu nợ xấu xử lý được (kết quả dự kiến) theo từng giải pháp, theo từng năm đến năm 2015, bao gồm cả nợ xấu bán cho Công tyQuản lý tài sản.

Các giải pháp, kế hoạch xử lý nợ xấu đối với công ty con, chi nhánh, đơn vị trực thuộc TCTD.

Bốn là, giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng:

Các biện pháp nhằm nâng cao chất lượng thẩm định, quyết định việc cho vay của các TCTD (trong đó đề xuất những thay đổi về điềukiện cấp tín dụng, hồ sơ, trình tự, thủ tục, quy trình thẩm định, xét duyệt cấp tín dụng; những thay đổi về trách nhiệm của các cá nhân, đơn vị trong việc thẩm định, cấp tín dụng…).

Các biện pháp tăng cường giám sát vốn vay để đảm bảo vốn vay được sử dụngđúng mục đích ghi trong hợp đồng tín dụng.

Các biện pháp tăng cường kiểm tra, kiểm soát nội bộ và kiểm toán nội bộ về chất lượng tín dụng (đề xuất những thay đổi về quy định kiểm soát nội bộ, quy trình, nội dung kiểm tra, kiểm soát trước, trong và sau khicấp tín dụng…).

Các biện pháp xử lý các khoản cho vay trả lãi trái quy định của pháp luật hoặc gây rủi ro cho TCTD: Phân loại, hạch toán các khoản nợ này đúng quy định của pháp luật; Kiểm tra, giám sát chặt chẽ việc cơ cấu lại và xử lý các khoản nợ này; Ban hành các cơ chế phòng ngừa, ngăn chặn và xử lý các khoản nợ này phát sinh; Chấm dứt ngay việc cho vay trả lãi trái quy định của pháp luật.

Các TCTD gửi Kế hoạch xử lý nợ xấu, nâng cao chất lượng tín dụng giai đoạn 2013-2015 về NHNN (Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng) trước ngày 30/11/2013 để giám sát việc thực hiện.

Nguồn SBV


Cập nhật tin Đầu Tư, Bất Động Sản, tin nhanh kinh tế chứng khoán, kiến thức Doanh Nghiệp tại Fanpage.

Tin cùng chuyên mục

Tin nổi bật trong ngày

Tin mới