Hủy
Kinh Doanh

MHBS bị kiểm soát đặc biệt

Thứ Bảy | 06/09/2014 09:48

Thời gian kiểm soát đặc biệt từ ngày 5/9/2014 đến ngày 5/1/2015.
 
Ngày 5/9/2014, Chủ tịch Ủy ban chứng khoán Nhà nước ban hành quyết định đặt Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Phát triển Nhà Đồng bằng Sông Cửu Long (MHBS) vào tình trạng kiểm soát đặc biệt.

Thời gian kiểm soát đặc biệt từ ngày 5/9/2014 đến ngày 5/1/2015. MHBS có trách nhiệm tuân thủ các quy định nhằm khắc phục tình trạng bị kiểm soát đặc biệt.

MHBS bị đưa vào tình trạng kiểm soát đặc biệt do tỷ lệ vốn khả dụng dưới 120%.

Theo báo cáo tỷ lệ an toán tài chính 6 tháng đầu năm 2014, MHBS có tỷ lệ an toàn vốn là 133,44%. Vốn khả dụng của công ty đạt 105 tỷ đồng trong khi tổng giá trị rủi ro gần 79 tỷ đồng.

Tuy nhiên, công ty chứng khoán sẽ bị đưa vào tình trạng kiểm soát đặc biệt bao gồm cả trường hợp tỷ lệ vốn khả dụng do công ty tự tính và tỷ lệ vốn khả dụng sau khi đã được soát xét, kiểm toán.

Đơn vị kiểm toán ASC trong báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính 6 tháng đầu năm 2014 của MHBS có ý kiến cho rằng Công ty chưa thực hiện giảm trừ trên báo cáo vốn khả dụng của một số khoản phải thu về giao dịch chứng khoán đã quá thời hạn thanh toán nhưng không có tài sản đảm bảo. Số dư nợ các khách hàng này là 27,4 tỷ đồng trong đó tài sản đảm bảo cho các khoản nợ là 4,23 tỷ đồng.

Đến thời điểm 30/6/2014, tại công ty có một số khoản công nợ phải thu khách hàng phát sinh từ những năm trước chưa thanh toán nhưng công ty không tính giảm trừ khi tính chỉ tiêu an toàn tài chính tại 30/6/2014. Tuy nhiên, các khách hàng này đã có đơn xin giãn thời hạn thanh toán đến 2015 và đã được HĐQT chấp thuận trên cơ sở tờ trình của Ban giám đốc.

Nguồn Theo DVO

Cập nhật tin Đầu Tư, Bất Động Sản, tin nhanh kinh tế chứng khoán, kiến thức Doanh Nghiệp tại Fanpage.

Tin cùng chuyên mục

Tin nổi bật trong ngày

Tin mới

Công Nghệ

CEO