Hủy
Kinh Doanh

Ngân hàng Nhà nước đề xuất trả lương cán bộ VAMC 17,2 triệu đồng/tháng

Thứ Sáu | 19/12/2014 10:28

Bộ Tài chính vừa có ý tham gia về tỷ lệ thu trên số tiền thu hồi nợ VAMC được hưởng theo đề nghị của Ngân hàng Nhà nước (NHNN).
 

Đề xuất mức lương quá cao

Tại văn bản này, về tiền lương của người lao động năm 2013, Bộ Tài chính cho biết, trong công văn 1760/TTg-KTTH ngày 31/10/2013, Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo NHNN xác định mức tiền lương bình quân của người lao động của Công ty Quản lý tài sản của các Tổ chức tín dụng Việt Nam (VAMC) phù hợp với yêu cầu, tính chất hoạt động đặc thù của VAMC và bảo đảm cân đối, hợp lý với mức tiền lương của các đơn vị trong hệ thống ngân hàng trong năm 2013 và năm 2014.

Đối với năm 2014, Bộ Tài chính đề nghị về nguyên tắc, việc xác định quỹ tiền lương, tiền thưởng được thực hiện tương tự như năm 2013. Do đó, NHNN căn cứ kết quả thực hiện 9 tháng đầu năm, đánh giá khả năng hoàn thành kế hoạch được giao để dự kiến kết quả xếp hạng cho VAMC và xác định quỹ tiền lương, tiền thưởng cho phù hợp với quy định của pháp luật.

Bộ Tài chính cũng đề nghị NHNN căn cứ các nguyên tắc trên để xác định tỷ lệ trên số thu hồi các khoản nợ xấu VAMC được hưởng năm 2013 và 2014 và chịu trách nhiệm về số liệu cụ thể.

Trong khi đó, tại công văn 7632/NHNN-TCKT ngày 17/10/2014, NHNN đề xuất xác định mức lương bình quân cho người lao động của VAMC bằng mức tiền lương bình quân của 4 ngân hàng thương mại Nhà nước (NHTMNN) năm 2013 là 17,238 triệu đồng/người/tháng.

Bộ Tài chính thấy rằng việc xác định mức lương bình quân của VAMC chỉ căn cứ vào mức lương bình quân của 4 NHTMNN mà không căn cứ vào mức lương bình quân của hệ thống ngân hàng là phưa phù hợp với chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Ngoài ra, mức lương này còn cao hơn mức lương bình quân của các NHTMNN. Cụ thể, theo báo cáo của 5 NHTMNN, mức lương bình quân của 5 NHTMNN năm 2013 chỉ là 15,414 triệu đồng/người/tháng.

Vì vậy, Bộ Tài chính đề nghị NHNN căn cứ vào mức lương bình quân của cả hệ thống ngân hàng để xác đinh tiền lương của người lao động của VAMC cho phù hợp theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. 

Chưa có cơ sở áp hệ số 1,5 lần lương cơ bản với viên chức quản lý 

 Đối với tiền lương của viên chức quản lý, tại tờ trình 181/TTr-NHNN ngày 11/10/2013 về việc ban hành Quyết định quy định lãi suất tái cấp vốn trên cơ sở trái phiếu đặc biệt và một số cơ chế đặc thù của VAMC, NHNN đã trình Thủ tướng Chính phù cho phép VAMC vận dụng xếp lương của viên chức quản lý theo hạng doanh nghiệp hạng đặc biệt quy định tại Nghị định 51/2013/NĐ-CP và đã được Thủ tướng Chính phủ chấp thuận.

 Căn cứ theo quy định tại Nghị định 51/2013/NĐ-CP và Thông tư 19/2013/TT-BLĐTBXH, Bộ Tài chính cho biết, đến thời điểm ngày 31/12/2013, VAMC mới đi vào hoạt động được 5 tháng nên không có kết quả thực hiện của năm trước làm cơ sở so sánh lợi nhuận và năng suất lao động để xác định hệ số điều chỉnh tiền lương bình quân của viên chức quản lý theo quy định.

Vì vậy, Bộ Tài chính thấy rằng việc NHNN tính quỹ lương viên chức quản lý trên cơ sở tiền lương bình quân của viên chức quản lý được xác định như đối với doanh nghiêp có lợi nhuận và năng suất lao động cao hơn thực hiện của năm trước liền kề và được áp dụng hệ số điều chỉnh lương cao nhất là 1,5 lần lương cơ bản là không có cơ sở.

Bộ Tài chính đề nghị NHNN áp dụng mức tiền lương bình quân thực hiện bằng mức lương cơ bản quy định tại Phụ lục II Nghị định 51/2013/NĐ-CP.

Cụ thể, mức lương cơ bản để xác định quỹ tiền lương của viên chức quản lý như sau: Chủ tịch Hội đồng thành viên là 33 triệu đồng, Tổng giám đốc là 32 triệu đồng, thành viên chuyên trách Hội đồng thành viên, kiểm soát viên chuyên trách, Phó tổng giám đốc là 29 triệu đồng, Kế toán trưởng là 27 triệu đồng.

Quỹ khen thưởng, phúc lợi tối đa không quá 1,25 tháng lương

Cũng tại văn bản này, cho ý kiến về trích quỹ khen thưởng, phúc lợi của VAMC, Bộ Tài chính đề nghị NHNN thực hiện đánh giá, xếp loại doanh nghiệp đối với VAMC để làm cơ sở thực hiện trích quỹ khen thưởng, phúc lợi, quỹ thưởng Ban điều hành.

Trường hợp VAMC được xếp loại A trong 5 tháng của năm 2013, việc trích quỹ khen thưởng, phúc lợi và quỹ thưởng Ban điều hành phải căn cứ trên tỷ lệ tương ứng với các tháng thực hiện trong năm.

Cụ thể: mức trích 05 tháng = mức trích cả năm : 12 tháng x 5 tháng, theo đó được trích lập quỹ khen thưởng, phúc lợi tối đa không quá 1,25 tháng lương và trích quỹ thưởng Ban điều hành tối đa không quá 0,625 tháng lương thực hiện.

Ngoài ra theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 18 Thông tư  220/2013/TT-BTC hướng dẫn một số điều của Nghị định số 71/2013/NĐ-CP: “Đối với trích quỹ khen thưởng, quỹ phúc lợi của doanh nghiệp: căn cứ quỹ tiền lương thưc hiện của người lao động trong năm tài chính của doanh nghiệp... ”, nên theo cách tính của NHNN căn cứ vào quỹ lương người lao động cộng (+) với quỹ lương viên chức quản lý là không phù hợp.

Vì vậy, Bộ Tài chính đề nghị NHNN thực hiện theo đúng quy định tại điểm b khoản 1 Điều 18 Thông tư số 220/2013/TT- BTC nói trên.

Nguồn TBTC


Cập nhật tin Đầu Tư, Bất Động Sản, tin nhanh kinh tế chứng khoán, kiến thức Doanh Nghiệp tại Fanpage.

Tin cùng chuyên mục

Tin nổi bật trong ngày

Tin mới