Hủy
Kinh Doanh

NHNN ban hành quy định về các khoản thu từ trái phiếu đặc biệt của VAMC

Thứ Ba | 12/08/2014 19:22

Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 26/9/2014.
 

Hôm nay (12/8), Thống đốc Ngân hàng Nhà nước (NHNN) đã ký ban hành Thông tư số 20 quy định về các khoản thu, tạm ứng của Công ty Quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng Việt Nam (VAMC) đối với các khoản nợ xấu được mua bằng trái phiếu đặc biệt.

Thông tư quy định cụ thể về nguyên tác xác định, hoàn trả khoản tạm ứng trên số dư nợ gốc. Theo đó, số dư nợ gốc thực tế bình quân năm của khoản nợ xấu được mua bằng trái phiếu đặc biệt được xác định bằng phương pháp tích số của số dư nợ gốc đang được hạch toán nội bảng cân đối tài khoản kế toán của VAMC.

Khoản tạm ứng trên số dư nợ gốc là khoản tạm ứng của tổ chức tín dụng bán nợ cho VAMC để VAMC có nguồn trang trải các chi phí liên quan đến xử lý nợ xấu.

Công ty Quản lý tài sản VAMC hoàn trả các khoản tạm ứng đã nhận từ các tổ chức tín dụng bán nợ bằng các khoản thu trên số tiền thu hồi nợ và các khoản thu hợp pháp khác.

Thông tư quy định VAMC thu hồi các khoản nợ xấu được được mua bằng trái phiếu đặc biệt bằng các khoản tiền thu được từ việc bán nợ, bao gồm cả trường hợp bán lại nợ cho chính TCTD bán nợ trước thời điểm trái phiếu đặc biệt đến hạn thanh toán, tiền thu từ các hoạt động khai thác, cho thuê, bán tài sản bảo đảm, tiền khách hàng vay trả nợ (bao gồm cả gốc, lãi) và số tiền do bên bảo đảm bên có nghĩa vụ trả nợ thanh toán hoặc do bên thứ ba khác trả nợ thay cho khách hàng vay.

Ngoài ra còn có tiền thu từ giá trị tài sản bảo đảm mà VAMC tiếp nhận làm tài sản của VAMC thay thế cho việc thực hiện nghĩa vụ trả nợ của khách hàng vay, bên bảo đảm, bên có nghĩa vụ trả nợ đã được các bên thỏa thuận và đánh giá theo luật. Giá trị khoản góp vốn điều lệ, vốn cổ phần tại khách hàng vay do chuyển nợ thành vốn điều lệ, vốn cổ phần.

Số tiền thu hồi nợ làm cơ sở tính toán khoản thu trên số tiền thu hồi nợ được xác định bằng các khoản tiền và tài sản quy định ở trên trừ đi chi phí liên quan đến xử lý tài sản bảo đảm, các chi phí khác thuộc nghĩa vụ của khách hàng vay, bên bảo đảm, bên có nghĩa vụ trả nợ theo thỏa thuận, quy định của pháp luật và số tiền thừ trả lại khách hàng vay, bên bảo đảm, bên có nghĩa vụ trả nợ nếu có.

VAMC được hưởng số tiền tương ứng với một tỷ lệ trên số tiền thu hồi nợ của VAMC. Trong thời hạn 15 ngày làm việc đầu tiên của tháng 1 hàng năm, tổ chức tín dụng bán nợ phải chuyển cho VAMC các khoản tạm ứng của năm trước liên kề tương ứng với một tỷ lệ trên số dư nợ gốc thực tế bình quân năm của các khoản nợ xấu được mua bằng trái phiếu đặc biệt của năm trước liền kề.

VAMC sử dụng các khoản thu trên số tiền thu hồi nợ để hoản trả các khoản tạm ứng trên số dư nợ gốc theo trình tự cụ thể là trong thời hạn 5 ngày làm việc đầu tiên của quý tiếp theo, VAMC xác định, thông báo cho TCTD bán nợ các khoản thu trên số tiền thu hồi nợ mà VAMC được hưởng phát sinh trong quý trước liền kề.

Trong thời hạn 5 ngày làm việc kể từ ngày nhận được thông báo của VAMC theo quy định trong thông tư, TCTD bán nợ đối chiếu số liệu và thông báo lại cho VAMC bất cứ sự khác biệt nào về số tiền thu hồi nợ. Trong 15 ngày làm việc đầu tiên của quý tiếp theo, VAMC sử dụng các khoản thu trên số tiền thu hồi nợ phát sinh trong quý trước liền kề của từng khoản nợ xấu để hoàn trả số tiền đã được tạm ứng trên số dư nợ gốc của khoản nợ xấu đó.

Khi trái phiếu đặc biệt đến hạn thanh toán hoặc VAMC đơn phương chấm dứt hợp đồng mua, bán nợ, VAMC sử dụng khoản thu trên số tiền thu hồi nợ và các khoản thu hợp pháp để hoàn trả khoản tạm ứng trên số dư nợ gốc tương ứng với trái phiếu đặc biệt đó theo quy định của Bộ Tài chính về cơ chế tài chính đối với Công ty Quản lý tài sản.

Trường hợp kết thúc năm tài chính, VAMC bị lỗ và trong năm tài chính đó có trái phiếu đặc biệt đến hạn mà tổng các khoản thu trên số tiền thu hồi nợ VAMC được hưởng trong năm nhỏ hơn các khoản đã nhận tạm ứng từ các TCTD phải hoàn trả trong năm thì VAMC báo cáo NHNN, Bộ Tài chính để xử lý theo quy định của Bộ Tài chính về cơ chế tài chính đối với VAMC.

VAMC và tổ chức tín dụng bán nợ thực hiện hạch toán việc thanh toán khoản thu, tạm ứng của mình đối với các khoản nợ xấu được mua bằng trái phiếu đặc biệt theo hướng dẫn của NHNN.

Thông tư quy định Thống đốc Ngân hàng Nhà nước thống nhất với Bộ trưởng Bộ Tài chính quyết định các tỷ lệ theo các nguyên tắc quy định tại Thông tư. Đồng thời, thông tư cũng quy định trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân có liên quan trong việc thực hiện xác định và thanh toán khoản thu, tạm ứng.

Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 26/9/2014.

Nguồn Theo DVO


Cập nhật tin Đầu Tư, Bất Động Sản, tin nhanh kinh tế chứng khoán, kiến thức Doanh Nghiệp tại Fanpage.

Tin cùng chuyên mục

Tin nổi bật trong ngày

Tin mới

Người Tiên Phong