Hủy
Kinh Doanh

Sẽ có quy định mới về phát hành trái phiếu Chính phủ bảo lãnh

Thứ Năm | 24/07/2014 07:12

Dự thảo Thông tư hướng dẫn về phát hành trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh gồm nhiều quy định mới về cơ chế phát hành, hạn mức cấp bảo lãnh.
 
Theo đó, đối với phát hành trái phiếu được bảo lãnh tại thị trường trong nước, sau khi có văn bản phê duyệt của Thủ tướng Chính phủ về chủ trương cấp bảo lãnh và hạn mức bảo lãnh, Bộ Tài chính phát hành thư bảo lãnh để doanh nghiệp phát hành trái phiếu. Đối với phát hành trái phiếu được bảo lãnh ra thị trường quốc tế, quy trình cấp bảo lãnh thực hiện theo quy định của pháp luật về cấp và quản lý bảo lãnh Chính phủ.

Căn cứ vào chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng hàng năm được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, các ngân hàng chính sách xây dựng kế hoạch nguồn vốn tín dụng mục tiêu cho năm sau, trong đó có nguồn vốn phát hành trái phiếu được bảo lãnh tại thị trường trong nước gửi Bộ Tài chính xem xét, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt hạn mức cấp bảo lãnh Chính phủ.

Trong đó, nêu cụ thể kế hoạch phát hành trái phiếu như: Tình hình huy động và sử dụng vốn thực hiện các chương trình tín dụng có mục tiêu của nhà nước trong 3 năm liền kề trước năm phát hành. Cụ thể như: tổng nguồn vốn huy động phân theo từng loại nguồn vốn bao gồm: nguồn vốn từ phát hành trái phiếu được bảo lãnh; nguồn vốn thu hồi nợ vay; nguồn vốn năm trước chuyển sang; sử dụng vốn trong năm (trả nợ gốc, chi tăng trưởng tín dụng); nguồn vốn chuyển sang năm sau; tình hình thực hiện các chương trình tín dụng mục tiêu (dư nợ đầu năm, cho vay mới trong năm và dư nợ cuối năm). Tình hình thanh toán nợ gốc, nợ lãi và dư nợ trái phiếu được bảo lãnh trong 3 năm liền kề trước năm kế hoạch...

Dự thảo quy định cụ thể về yêu cầu bắt buộc công bố thông tin của các DN phát hành.

Theo đó, với doanh nghiệp phát hành trái phiếu được bảo lãnh, ngoài việc công bố thông tin theo quy định của pháp luật về phát hành trái phiếu doanh nghiệp, doanh nghiệp phát hành trái phiếu được bảo lãnh phải công bố thông tin bổ sung về trái phiếu được bảo lãnh cho các nhà đầu tư đăng ký mua trái phiếu như: Thông tin cơ bản về chương trình, dự án đầu tư sử dụng nguồn vốn phát hành trái phiếu được bảo lãnh (tên dự án, mục đích thực hiện dự án, tổng nguồn vốn thực hiện dự án bao gồm nguồn vốn dự kiến phát hành trái phiếu được bảo lãnh, thời gian thực hiện dự án, tiến độ thực hiện dự án, cấu phần dự án dự kiến sử dụng nguồn vốn từ phát hành trái phiếu được bảo lãnh nếu có, thời gian dự kiến phát hành trái phiếu);

Văn bản chấp thuận bảo lãnh của cơ quan có thẩm quyền theo quy định của Luật quản lý nợ công; Thông tin về tình hình phát hành trái phiếu được bảo lãnh (nếu có); Cam kết thực hiện đầy đủ trách nhiệm, nghĩa vụ trả nợ của chủ thể phát hành...

Đối với các Ngân hàng chính sách, trước ngày 5-1 hàng năm, các ngân hàng chính sách có trách nhiệm công bố thông tin trên trang thông tin điện tử của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội và trang thông tin điện tử của ngân hàng. Nội dung công bố thông tin bao gồm: Tóm tắt về tình hình hoạt động và tình hình tài chính của ngân hàng 2 năm trước năm liền kề (tăng trưởng tín dụng, dư nợ tín dụng, khối lượng huy động vốn qua phát hành trái phiếu được bảo lãnh; bảng cân đối kế toán, kết quả tài chính của ngân hàng, các chỉ số đánh giá khả năng trả nợ của ngân hàng); Tình hình thanh toán gốc, lãi và dư nợ trái phiếu được bảo lãnh của 3 năm liền kề trước năm phát hành.

Nguồn Báo Hải Quan Online


Cập nhật tin Đầu Tư, Bất Động Sản, tin nhanh kinh tế chứng khoán, kiến thức Doanh Nghiệp tại Fanpage.

Tin cùng chuyên mục

Tin nổi bật trong ngày

Tin mới